OM OSS
INTRO

Bykirka startet opp i september 2007. Vi ønsker å være en kirke for byen, en kirke hvor mennesker kan høre om, og oppleve Gud. Vi har ulike aktiviteter, men alt har som utgangspunkt at vi tror på en god Gud som vil oss det beste.

Gjennom troen på Jesus er livet med Gud tilgjengelig for alle mennesker. Dette er gode nyheter – og derfor ønsker vi å gjøre Jesus synlig og tilgjengelig for folk i Bodø.

Bykirka består av mennesker i ulike aldre og med ulike bakgrunner. Basen vår ligger i Professor Schyttes gate 3, populært kalt P3 (inngang mot Dronningens gate vis a vis Bodø Hotell). Her skjer det ulike ting i løpet av ei uke. Våre gudstjenester i Folkets Hus (Prinsens gate 115) hver søndag er åpne for alle. Følg med i kalenderen for å oppdateres om disse og andre ting som skjer. Vi håper å se deg!

Bykirka er en del av pinsebevegelsen i Norge.


VISJON OG VERDIER

Vår hensikt er å gjøre Jesus synlig og tilgjengelig.


Vi ser en kirke:

FOR GUD

fordi Han er sentrum for alt. Det er en kirke fylt av mennesker som elsker og tilber Gud med hengivenhet, har et sterkt Jesus-fokus i livene sine og forstår at de sammen er en bolig for Gud.

MED FOKUS PÅ MENNESKER

fordi mennesker er sentrum for Guds kjærlighet. Det er et åndelig hjem hvor mennesker kommer til tro, grunnfestes i Ham og bygger varme relasjoner, et sted som gir tilhørighet og mulighet for å tjene.

MED HJERTE FOR BYEN

fordi Gud elsker Bodø og alle som bor der. Det er en kirke som søker byens beste gjennom å være en positiv faktor og en pådriver for det gode. Den er relevant fordi behov møtes og Guds kjærlighet kommuniseres på en praktisk måte.

MED TRO PÅ DEN NESTE GENERASJONEN

fordi barn og unge er framtidens, men også nåtidens kirke. Det er en moderne kirke som inkluderer og når den unge generasjonen på en aktuell måte, og er et miljø hvor barn og unge trives, bygges og forløses.

SOM BRER SEG UT

fordi Guds rike er ekspanderende av natur. Det er en base for evangeliet i nord, hvor mennesker utrustes til å bre ut Guds rike gjennom evangelisering, misjon og menighetsplanting, og til å påvirke sin verden på en positiv måte.


TROSGRUNNLAG


Dette er en konsentrert fremstilling av trosgrunnlaget for Pinsebevegelsen i Norge. De punkter som her er nevnt, danner basis for det trosfellesskap Pinsebevegelsen er, og utgjør fundamentet for vår forkynnelse og praksis.

Bibelen – Guds ord
Vi tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Den er skrevet av mennesker inspirert av Den Hellige Ånd. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral.
2 Tim 3,16; Joh 17,17; Heb 4,12

Treenigheten
Vi tror på den treene Gud – Far, Sønn og Den Hellige Ånd.
Matt. 28,19; Ef 4,4-6

Skapelsen
Vi tror at Gud har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Alt i skaperverket er ment godt og vakkert. Mennesket er skapt i Guds bilde og har en ukrenkelig verdi fra unnfangelse til naturlig død. Mennesket er satt til å beskytte og bevare Guds skaperverk. Gud fortsetter å fornye sitt skaperverk, og en dag skal han nyskape hele verden.
1 Mos 1,1. 26-27; Sal 8; Sal 19,1-3; Sal 33,9; Jer 1,5; Rom 8,18-23; Åp 21,1-4

Jesus Kristus og fellesskap med Gud
Vi tror at Jesus Kristus er Guds Sønn og ble menneske for vår skyld. Han døde for våre synder og sto opp igjen for å gi alle mennesker mulighet til fellesskap med Gud. Dette gis oss av nåde og mottas ved tro.
Rom 10,9-10; Fil 2,5-11; Joh 1,12; Ef 2,8

Den Hellige Ånd
Vi tror at alle Guds barn har fått Den Hellige Ånd. Alle kan erfare Åndens dåp og fylde som utruster til liv og tjeneste. Det innebærer et liv preget av de frukter og de åndelige gaver som Det nye testamentet beskriver. Vi tror at Ånden hjelper oss til å leve et liv til Guds ære slik at vår karakter og livsførsel forandres til større likhet med Jesus Kristus.
Matt 3,11; Apg 2,1-4; Apg 1,8; 1 Kor 12, 7-11; Gal 5,22; 2 Kor 3,18; Rom 12,1-2

Dåp
Vi tror at dåpen er en god samvittighetspakt med Gud og en overgivelse til å etterfølge Jesus innenfor rammen av det kristne fellesskapet. Handlingen er en bekjennelse til Jesu død og oppstandelse, noe som uttrykkes ved at den som blir døpt, senkes under vann og reises opp for å leve et nytt liv. Alle som kommer til tro på Jesus Kristus, døpes i den treene Guds navn.
Matt 28,18-20; Mark 16,16; Apg 10, 47-48; Kol 2,12; Rom 6,4-5, 1 Pet 3,21

Menighet

Menigheten er Jesu Kristi kropp i verden. Den fortsetter Jesu tjeneste og skal være et fellesskap som lærer og utruster Guds barn til å følge Jesus Kristus. Hovedoppdraget er å fullføre misjonsbefalingen ved å gjøre Jesus kjent, trodd, elsket og etterfulgt blant mennesker som ennå ikke tror. Alle som bekjenner Jesus som Herre er en del av den universelle kirke. Vi tror at alle kristne også hører hjemme i en lokal menighet.
Mark 16,15-20; Ef 4,11-16; Apg 20,28; Apg 2,47

Nattverd

Jesus innstiftet nattverden. I nattverden forkynner vi at Jesus døde for våre synder. Vi feirer nattverd for å ha fellesskap med Jesus og hverandre. Nattverden er åpen for alle som tror på Jesus Kristus og som ønsker å leve i fellesskap med han.
Matt 26,26-29; 1 Kor 10,16; 1 Kor 11,23-29

Guds rike

Vi tror at Guds rike er kommet nær ved Jesus, slik at Guds gode plan og vilje for mennesker kan erfares allerede nå. Slik Jesus formidlet oppreisning, liv og helbredelse til mennesker, formidler vi de samme muligheter og ber i Jesu navn om helbredelse på alle livets områder. Samtidig er ikke dette riket kommet fullendt, det vil skje når Jesus kommer tilbake.
Hebr 13,8; Matt 10,8; Luk 10,9; Joh 14,12; Jak 5,14-16

Det kristne håpet

Vi tror at Jesus Kristus skal komme tilbake for å hente sine og deretter opprette det fullendte Guds rike. Vi vil formidle håpet om kroppens oppstandelse og det evige liv. Vi tror på Bibelens ord om to utganger på livet, evig liv og evig død. Bibelen er tydelig på at det er gjennom Jesus Kristus vi blir frelst. På grunn av Jesu frelsesverk trenger ingen å gå fortapt.
1 Tess 4,13-17; Matt 24,14; Matt 24,36-42; 1 Tess 4,14-17; 1 Kor 15,51-52; 1 Pet 1,3

 

Vi slutter oss til Den apostoliske trosbekjennelse:

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fòr ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fòr opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.